لوگو2

ماشین های برداشت چغندر

دسته بندی :blog, کشاورزی 26 آذر 1398 admin 5887
ماشین های برداشت چغندر قند

ماشین های برداشت چغندر

ماشین های برداشت چغندر قند

تکامل ماشین های برداشت چغندرقند در کشور های پیشرفته به قدری با موفقیت همراه بوده است که امروزه کمتر کشاورزی است که چغندقند کشت نماید اما فاقد یکی از انواع ماشین های برداشت این محصول باشد . حتی کشاورزانی که فقط چند هکتار محصول  چغندرقند می کارند نیز می توانند مالک یک ماشین برداشت چغندرقند به نیروی کارگری زیادی نیاز دارد ، گواینکه طوقه زدن ها و چغندرقند کن هایی وجود دارند که می توانند تا حدودی برداشت با دست راآسانتر کنند . اصولا ماشین های برداشت چغندرقند امروزی ، از تکامل همین طوقه زن ها و چغندرکنهای ساده به وجود آمده اند.

ماشین های برداشت چغندقند ممکن است از نوع کششی یا خودرو باشند . نوع کششی به وسیله یک تراکتور کشیده می شود و با محور تواندهی تراکتور کار می کند . نوع خودرو دارای یک موتور می باشد که حرکت رو به جلو ماشین وحرکت قسمتهای مختلف ان توسط همان موتور تامین می شود ماشینهایبرداشت چغندرقند خودرو دارای یک مخزن چغندرقند می باشند که این مخزن چغندرقند می باشند که این مخزن می تواند پس از پر شدن چغندرها را به طور اتوماتیک تخلیه نماید و بدین ترتیب دیگر نیازی به یک تراکتور و تریلی در حال حرکت د رکنار ماشین برای تخلیه چغندرهای برداشت شده درداخل تریلی نمی باشد.

به هر صورت ، طرز کار این ماشین های خودرو بسیار شبیه به طرز کار سایر ماشینهایی است که دارای یک نوع وسیله چغندرکن و طوقه زن می باشند .

قسمتهای مهم یک ماشین برداشت چغندرقند متداول عبارتند از : برگ زن ، طوقه زن ، کنار زن طوقه ، چغندرکن

البته یک ماشین برداشت چغندرقند ممکن است دارای قسمتهای دیگری چون تمیز کننده ، مخزن چغندرقند و نقاله بارگیری کننده نیز باشد.

برگ زن

این قسمت شبیه به یک دروگر چکشی است ودر شرایطی که در زمان برداشت ساقه ها و برگ های چغندقند بلند و پر پشت باشد برای قطع آنها از وسیله استفاده می شود.

در موقع کار برگ زن آنقدر باید بالا بسته شود که فقط ساقه ها و برگ ها همراه با قسمت کمی از طوقه چغندرها قطع شود .طوقه رن

این قسمت شبه یک چرخ کنگره دار  است که یک چاقوی افقی درقسمت عقب.در زیراین چرخ به ان متصل شده است.حرکت چرخ کنگره دار به وسیله یکی از چرخهای زمین ماشین برداشت چقندر قند تامین می شود کنگره دار تحت فشار یک فنر قرار داردو قاب ان می تواند به دور محوری چرخش کندودر نتیجه چرخ وتیفه رابالاوپائین ببرد  فاصلهچاقو از چرخ کنگره دار قابل تنظیم است و این فاصله قطر طوقه بریده شده را تعیین می کند.

برای این  که در موقع برداشت ، وزن بیشتری از چغندرقند به دست آید ، عمل بردین طوقه چغندرقند باید به طور صحیح انجام شود . چنانچه مقدار زیادی از طوقه بریده شود ، از وزن محصول برداشت شده کاسته می شود و در صورتی که طوقه به اندازه کافی جدا نشود و مقداری از برگ های سبز روی چغندرقند باقی بماند ، کشاورز توسط کارخانه قند جریمه خواهد شد . بنابراین در موقع برداشت چغندر تنظیمات زیر باید انجام شود ، اول ، چرخ کنگره دار از لحاظ وضعیت افقی باید طوری تنظیم شود که کاملا روی ردیف چغندرها ( روی سر چغندرها ) حرکت نماید دوم ، فشار فنر روی چرخ کنگره دار باید به اندازه ای باشد که چرخ کنگره دار فشار کمی روی چغندرها وارد آورد.

سوم ، موقعیت عمودی و افقی چاقو نسبت به چرخ کنگره دار باید تنظیم گردد . فاصله عمودی چاقو از چرخ کنگره دار  معمولا باید حدود ۷ تا ۱۰ میلیمتر باشد ، اگر لازم باشد قطر طوقه بریده شده بیشتر باشد ، این فاصله باید زیادتر گردد و چنانچه قطر کمتری از طوقه باید بریده شود ، این فاصله باید کمتر گردد . با تنظیم افقی چاقو یعنی فاصله افقی آن از چرخ کنگره دار ، شکل برش طوقه تعیین می شود .

کنار زن طوقه

پس از این که طوقه چقندر قندتوسط چاقو بریده شد انها روی ردیف چقندر قندودر جایی که قطع شدهاند قرار می گیرد.برای ایکه طوقه های بریده شده مانع دستگاه چقندر گن نشوند وطوقه ها به همراه چقندرها بالا نروند لازم است انهارا به ترتیبی از روی ردیف کشت نمود.

برای این کار ، ازیک کنار زن طوقه انگشتی دار دوار که بلا فاصله پس از طوقه زن قرار گرفته است ، در اکثر ماشین های برداشت چغندرقند استفاده می شود . از یک دیسک فولادی تشکیل شده است که به دور آن ، انگشتیهای لاستیکی ضربه زن به طور معلق قرار گرفته اند . انگشتیهای لاستیکی در موقع کار ، در وضعیت عمود به دیسک فولادی قرار می گیرند . برا ی تنظیم صحیح کنار زن طوقه به کتابچه راهنمای راننده مراجعه کنید. چغندرکن  این دستگاه عمل بیرون آورن چغندر از زمین را به عهده دارد . واحد چغندرکن ممکن است دارای دو تیغه مثلثی شکل باشد که به آنها تیغه های چغندرکن
می گویند.

تیغه ها بلافاصله قبل از نقاله زنجیری طوری کنار هم قرار می گیرند که درعقب ، زاویه ای می سازند و بدین ترتیب وقتی چغندرها از خاک بیرون می آیند بلا فاصله واردنقاله می شوند تا از آنجا در مخزن چغندر تریلی یا کامیون تخلیه گردند . تیغه های چغندرکن و طرز قرار گرفتن آنها در کنار هم را نشان می دهد . برای تنظیم تیغه های چغندرکن در شرایط معمولی خاک ، یعنی موقعی که زمین نه زیاد خشک است و نه زیاد مرطوب ، و چغندرها نیز خیلی بزرگ نیستند ، فاصله تیغه ها در عقب باید حدود ۳۸ میلیمتر باشد اما در مواقعی که چغندرها بزرگ هستند انی فاصله می تواند کی بیشتر باشد . تمایل تیغه ها نسبت به سطح زمین به وسیله سوراخهای تنظیم در عقب تیغه ها تغییر داده می شود.

درشرایط معمولی این تمایل باید به اندازه ای باشد که تیغه ها حدود ۵ سانتیمتر د رخاک فرو روند . در بعضی از ماشینها برای  بیرون آوردن چغندرها از زمین به جای دو تیغه از دو چرخ استفاده خمی شود که به طور مورب درکنار هم قرار داده شده اند . این چرخها د رهنگام حرکت بر روی می سازند . عمق نفوذ چرخهای چغندرها وارد می آورند چغندرها را از زمین خارج می سازند . عمق نفوذ چرخهای چغندرکن مانند عمق نفوذ چرخهای چغندرکن مانند عمق نفوذ تیغه های چغندرکن تنظیم می شود .

 انواع ماشین های برداشت چغندر

ماشین های براشت چغندرقند در انواع مختلف به بازار عرضه می شوند . بعضی از ماشنیهای برداشت چغندر دارای تمام قسمتهای مورد نیاز برای برداشت کامل چغندر قند می باشند.

یعنی شامل واحدهای برگ زن ، طوقه زن ، کنار زن طوقه ،چقندر کن،تمیز کن،مخزن چقندر قندونقاله بار گیری هستند.در بعضی دیگر، ماشین برگ زن قسمت جداگانه ای را تشکیل می دهد . ممکن است چند ماشین مجزا که هر کدام یک کار را انجام می دهند برداشت چغندرقند را به پایان برسانند . بدین ترتیب ، یک ماشین فقط برگ ها را می زند ماشین دیگر طوقه را و یک ماشین چغندرها را از زمین در می آورد و بارگیری می کند . همچنین ممکن است ماشین های برگ زن و طوقه زن یکی شده باشند . اکثر ماشین های برداشت چغندرقند از نوع کششی هستند یعنی توسط تراکتور کشیده می شوند و از قدرت محور تواندهی تراکتور برای حرکت قسمتهای داخلی استفاده می کنند.

اما انواع خودرو آنها نیز وجود دارد . بعضی از ماشین های برداشت چغندرقند قدرت مورد نیاز خود را از یک تراکتور که چرخ هایش برداشته شده است و بر روی ماشین سوار می گردد ،

 دریافت می کنند  البته پس از پایان فصل برداشت ، از این تراکتور می توان برای انجام سایر کارهای مزرعه استفاده کرد . دربعضی از ماشینهای برداشت چغندرقند ، طوقه چغندر پس از اینکه چغندر به وسیله چغندرکن از زمین در آورده شد ، توسط یک تیغه دوار بریده می شود.

ماشینهای برداشت چغندر قند ممکن است یک ردیفه یا چند ردیفه باشند

 طرز کار ماشین های برداشت چغندر

درموقع کار ، چرخهای ماشین برداشت چغندر باید طوری تنظیم شوند که بین دو ردیف کشت حرکت کنند.

تنظیم شوند که بین دو ردیف کشت حرکت کنند ، چرخهای تراکتور نیز باید به همین ترتیب تنظیم شوند . به طور مثال چنانچه فاصله بین ردیفهای کشت ۵۰ سانتیمتر باشد ، فاصله چرخها از یکدیگر ( وسط تا وسط ) باید ۱۵۰ سانتیمتر باشد . ماشین برداشت چغندر باید طوری هدایت شو دکه چرخ کنگره دار طوقه زن تقریبا از روی قسمت وسط ردیف کشت حرکت نماید .

موقعی که این چرخ از روی سر چغندربالا رفت ، چاقوی افقی به دنبال آن بالا می رود و با ادامه حرکت ماشین به طرف جلو ، قسمتی از طوقه چغندر را می برد . چنانچه کناز زن طوقه در پشت سر قسمت طوقه زن قرار گرفته باشد ، برگها و طوقه های ریخته شده بر روی ردیف کشت ، به وسیله انگشتیهای لاستیکی کنار زن طوقه به یکطرف ردیف چغندرها پرتاب می شوند.

طوری در آوردن چغندرها از خاک به وسیله چغندرکن صورت می گیرد . هنگام جلو رفتن ماشین چغندر ها که اینک فاقد برگ و طوقه می باشند ، در بین دو تیغه چغندرکن و یا دو چرخ چغندرکن قرار
می گیرد. با ادامه حرکت ماشین چون فاصله بین دو تیغه یا دو چرخ در عقب کمتر از قسمت جلو آنها است ، چغندرها از زمین بیرون آورده می شوند.

چغندرهای بیرون آمده ، روی تسمه نقاله ای که در عقب چغندرکن قرار دارد می افتند و از آنجا به مخزن چغندریا قسمت تمیزکن انتقال می یابند و بالاخره به وسیله بالا برهای مخصوص به داخل تریلی یا کامیون منتقل می شوند و از مزرعه خارج می گردند.

اگر برای برداشت چغندرقند از ماشین های برداشت چغندر استفاده نشود ، ابتدا برگ و طوقه چغندرها به وسیله یک ماشین برگ زن یا طوقه زن قطع می شود و سپس بلافاصهل پشت سر آن ، یک ماشین چغندرکن حرکت م یکند و چغندرها را از زمین درمی آورد

سرویس و نگهداری ماشین های برداشت چغندر

۱- جعبه دنده ها ، گریس خورها و روغن خورها را طبق توصیه کارخانه سازنده ( که در کتابچه سر ویس و نگهداری و کتابچه راهنمای راننده آمده است ) روغنکاری نمایید

۲- چاقوی طوقه زن را همیشه تمیز نگهدارید . درصورت امکان ، یک چاقوی اضافه همراه داشته باشید تا در صورت لزوم آن را تعویض نمایید.

– کشش زنجیره های انتقال حرکت را تنظیم نمایدی وتوجه داشته باشید که زنجیره ها با چرخ دنده های مربوط به خود در یک ردیف قرار گیرند .

۴- کشش تسمه هی انتقال حرکت را تنظیم نمایید

۵- کلاچ های جغجغه ای که وسیله حفاظت ماشین محسوب می شوند باید تنظیم باشند.

۶- تمام صفحات محافظ را بازدید کرده و مطمئن شوید که محکم در جای خود قرار گرفته اند.

 

برای مشاهده مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

ما را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و آپارات دنبال کنید

لطفا رضایت خود را از نوشته بالا با رای دادن به ستاره های پایین مشخص نمایید:

 

admin

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
0