لوگو2

ویژگی های یک معاون خوب

دسته بندی ها : blog, مدرسه ۲۷ دی ۱۳۹۸ admin 522 مشاهده
ویژگی های یک معاون خوب

ویژگی های یک معاون خوب

ویژگی های یک معاون خوب

چکیده :

دراین مقاله سعی شده است که به معاونان در امورخطیرکمک شود تادرباره ی کودکانی که مسولیت آنها رابرعهده دارند درک وشناخت کافی داشته باشند با این امید که مقاله ی حاضر   شناخت معاونان رادرزمیمه ی حالات ورفتار دانش آموزان وسعت بخشیده همچنین محرکی باشد تاانها درباره ی تنبیه یا سرزنش وپاداش دانش آموزان به دلیل کمبود ونارساییهایشان خوب بیندیشند همچنین دراین مقاله سعی شده است صحبت از انضباط وچکونگی برقراری آن واهم وظایف معاون ومدیریت دربرنامه های آغازین وزنگ تفریح شده است که می تواند نقش موثری درموفقیت آینده ی شغلی معاونان داشته باشد.

مقدمه :

هدفهای آموزش وپرورش ازطریق مدرسه وبه وسیله ی نیروهای آموزشی وتربیتی آن محقق می شود .اگردانش آموزان درمحیطی سالم وتوسط نیروی انسانی به صورت صحیح هدایت شوند برای زندگی اجتماعی درآینده آماده ترخواهندبود.

طبیعی است کارباانسان ازدشواری وپیچیدگی ویژه ای برجوردار است ونیازمند علم وشناخت کافی است وضروری است که مدیران ومعاونان واحدهای آموزشی برا بهبود کیفیت مجموعه فعالیت های خودازیک الگوی مناسب برخوردارشوندوبابهره گیری ازدوبازوی مهم مدیریت یعنی علم وتجربه بتوانند مدرسه را خوب اداره نمایند.

بی شک چرخ اداره ورهبری مدرسه ها

بدون اراده وتدبیرمعاونان نخواهدچرخید زیراکه معاون همچون مدیرومعلمان نقش مهمی رادرتعلیم وتربیت کودکان ایفامی کند.

درواقع هنرولازمه ی کارمعاون برقراری نظم وانظباط درمدرسه است تابدین وسیله شادی ونشاط  احساس امنیت  اعتماد به نفس دردانش آموزان ایجادشود ودروقت هم صرفه جویی گردد.

 ویژگی های معاون :

معاون باید فردی مومن و متقی باشد و از نظر رفتاری برای کارکنان و دانش آموزان الگوی مناسبی محسوب شود و از پشتکار ، اعتماد به نفس ، حسن خلق و اراده لازم برخوردار باشد .

مسلما” وقتی معاونی دیر به مدرسه می آید بدیهی است سخنان چنین معاونی درباره نظم و انظباط ، بیهوده و بی اثر خواهد بود. به فرموده امام باقر (ع) هر که علم بیاموزد و بدان عمل کند و به خاطر خدا به دیگران بیاموزد چنین کسی در ملکوت آسمانها به بزرگی و عظمت یاد خواهد شد .

خوش صحبتی و قدرت بیان

یکی از عواملی است که در ایجاد رابطه ، فوق العاده موثر است بنابراین معاون جهت تفهیم انظباط مدرسه باید از این نیرو برخوردار باشد . چه بسیار افراد با سواد و عالم که در اظهار مطالب و تفهیم ان به دیگران ناتوانند ، چنین افرادی به ندرت میتوانند در امر تعلیم و تربیت موفق شوند .

از ویژگی های دیگر معاون این است که با همه کارکنان مدرسه ، دانش آموزان و اولیای آنان ارتباط صمیمانه و دوستانه برقرار کند و در حفظ و تداوم آن بکوشد و از هرگونه پیش داوری و قضاوت عجولانه درباره کارهای مثبت یا منفی دانش آموزان دوری جوید و در حد امکان ، کمالات یک قاضی عادل را داشته باشد

متانت و وقار معاون :

معاونان و مربیان باید در زمینه شغلی خود از ابهت هیبت برخوردار باشند و در پرتو این ابهت شاگردان از او بهره خواهند گرفت بدون اینکه معاون به تنبیه کردن یا کم کردن نمره انظباط متوسل گردد .

معاون باید از حرکات غیر منطقی خود داری ورزیده و از مزاح و شوخی های زیاده از حد ، پرهیز نماید زیرا اینگونه کارها حرمت و شکوه معاون را کاهش میدهد البته منظور این نیست که معاون خود را ترش رو و اخمو نشان داده از دانش آموزان کناره گیری نماید بلکه در عین مهربانی از عظمت روحی و معنوی خاصی باید برخوردار باشد تا بر روی دانش آموزان اثر مثبت گذاشته آنان را از انجام  رفتارهای سبک و بیهوده و امثال آن باز دارد.

قول و تعهد معاون :

یکی از اصول اخلاقی وفای به قول و تعهد است. بدون تردید همه ما انتظار داریم وقتی کسی به ما قول میدهد مطابق تعهدش رفتار نماید خواه این فرد یک دانش آموز یا معلم یا معاون مدرسه باشد و اگر تخلف نماید شدیدا” ناراحت شده لاقل در دل ، او را توبیخ و ملامت کرده ودر نظرمان شخصیتش پایین خواهد آمد . باید به خاطر داشته باشیم که دیگران ، همین انتظارات را از ما دارند بنابراین اگر با کسی قول وقراری بستیم باید مطابق رفتار کنیم .

معاون از نظر اینکه در محیط مدرسه با دانش آموزان در ارتباط است از سپردن تعهد و قول ناگزیر است. از سوی دیگر از قول دادن صریح و مطلق باید خود داری کرد.

محبت ورزی :  

بی شک یکی از مهمترین خدماتی که انسان های تربیت یافته به جامعه بشر کرده و می کند ، تربیت و تهذیب آنهاست . اساس تربیت در اسلام محبت الهی است . محبت صفتی در نفس انسان است و به چیزی تعلق میگیرد که به اعتقاد او دارای خیر و خوبی باشد . برخی گمان میکنند باید دیواری از ترس و وحشت بین مربی و متربی باشد تا تربیت ، جامه عمل بپوشد ، ولی غافل از اینکه اگر ترس بتواند به طور جزئی و محدود سر پوشی بر صفات ناهنجار بگذارد ، تا وقتی این اثر است که عامل ترس نیز موجود باشد ولی به محض برطرف شدن آن ، خو های زشت با قدرت بیشتر که حاصل سرکوبی و انباشته شدن آن است خود را نشان خواهد داد.

تجربه نشان داده

ابراز محبت و احساس اطمینان و اعتماد حاصل از آن در امر تربیت بسیار موفق تر از عامل ترس بوده است . عده ای بر این پندارند که اظهار محبت به فرد مورد تربیت ، او را لوس و از خود راضی بار می آورد و لذا نباید با متربی با زبان دوستی حرف زد و با او خودمانی شد در صورتی که این حالت ناشی از به کارگیری بی مورد محبت است نه از ابراز آن

آزادی و کنترل در تعلیم و تربیت :

دانش اموزان باید آزادی بیان داشته باشند تا بتوانند آنچه را که میخواهند بگویند ولی این بدان معنی نیست که هرچه میخواهند و به هر صورتی که میخواهند ، بلکه بدین معنی است که منطق و سلامت را در گفتارشان رعایت کنند و این حریم باید از طرف فرادهندگان و فراگیران محترم شمرده شود .

دنیای کودک دنیای ادبیات موسیقی و لطافت است

اگر میخواهیم با او رابطه درست داشته باشیم ، او را به سمت و جهت خاص هدایت کنیم و از دادن اختیارات ناسالم به او اجتناب کنیم باید دقتی عمیق و حساسیتی وسیع از خود نشان دهیم بکوشیم با او آنگونه رفتار کنیم که می بایست نه آنگونه که دلمان میخواهد. باید آزادیهای طبیعی و قرار دادی او را در یابیم و در جهت بهتر استفاده کردن از آزادی اش ، او را یاری کنیم تا از استعدادها و تواناییهای او استفاده مطلوب و لازم را ببریم و در همه اوقات سعی کنیم به او به آموزیم که چگونه به خود متکی باشد و ارزشها و سلامت خود محافظت کند نه فردی وابسته و بی کفایت باشد.

تربیت در پرتو شخصیت :

تربیت گذرگاههای دشواری دارد ، تنها کسانی میتوانند از این گذر گاهه عبور کنند که دارای علم و تجربه و پختگی باشند . چه بسیارند افرادی که به اسم تربیت بزرگترین زیانها را به کودکان میآورند. بنابراین باید هوشیار و دقیق بود و در پیاده کردن برنامه های تربیتی ، اصول اساسی و اولیه را در مد نظر قرار داد . یکی از اصول اساسی تربیت ، حیثیت و شخصیت مربی است که در همه ابعاد تربیتی این اصل باید محفوظ بماند .

اولین و اساسی ترین موضوعی که باید مورد توجه معلمان و مربیان قرار گیرد

شخصیت دادن به کودکان و نوجوانان است . بنابراین معلمان و کارکنان مدرسه در اجرای برنامه های تربیتی اولین کاری که باید انجام دهند این است که شخصیت کودک را تثبیت نموده ، آنگاه به امور تربیتی بپردازند، چه با حفظ شخصیت کودک بهتر میتوان دگرگونی هایی در کودک بوجود آورد .

تجربه نشان داده است که هر آاه با کودکان خاطی برخورده شده ، در همان مراحل ابتدایی کودک دچار تاثر شده از کردار خود اظهار ندامت و پشیمانی نموده به عذر خواهی پرداخته است . یکی از اشتباهات بزرگ مربیان این است که در مواردی که کودکان دچار خطایی میشوند ، مربیان به جای حفظ حیثیت آنان میکوشند آبروی آنان را بر باد داده از این رهگذر جرم و گناه را بزرگ جلوه دهند غافل از اینکه عمل بد شاگرد غیر از خود شاگرد رانادیده میگیرند و بزرگترین سرمایه معنوی او را یعنی شخصیت او را از بین میبرند.

نتیجه گیری :

کارمعاونان صرفا” فقط برقراری نظم وانضباط درمدرسه نیست بلکه معاونان بایددر کارخود به صورت مدیریتی عمل کنند وبرای رسیدن به اهداف کلی تعلیم وتربیت باید به روشها وفنون تدریس آشنایی داشته باشند واز روانشناسی(رشد – شخصیت – بازی –پرورشی ) اطلاعات کافی داشته باشند تا محیط مدرسه رابرای دانش آموزان ومعلمان محیطی سرشار ازشور ونشاط فراهم کند تادانش آموزان ومعلمان باخاطری آسوده واحساس امنیت وبدون دغدغه خاطر درمدرسه وکلاس درس حاظرشوند ودرسنگرعلم و دانش به تعلیم وتربیت بپردازند.

برای مشاهده مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

ما را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و آپارات دنبال کنید

لطفا رضایت خود را از نوشته بالا با رای دادن به ستاره های پایین مشخص نمایید:

ادمین ادمین
admin

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.  

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه :
    0